Selected publications – project team

Bartulović, Alenka, Kozorog, Miha. “Making music as home-making: Bosnian refugee music and collaboration in Post-Yugoslav Slovenia” [Glasbeno ustvarjanje kot ustvarjanje doma: bosanska begunska glasba in sodelovanje v postjugoslovanski Sloveniji]. Muzikološki zbornik 2019, 55(2): 155–170. https://revije.ff.uni-lj.si/MuzikoloskiZbornik/article/view/8916/8774, doi: 10.4312/mz.55.2.155-170.

Bartulović, Alenka. “From brothers to others?: Changing images of Bosnian Muslims in (post-)Yugoslav Slovenia”. In: Šístek, František (ed.). Imagining Bosnian Muslims in Central Europe: Representations, transfers and exchanges. New York; Oxford: Berghahn Books. 2021, 194–213.

Bartulović, Alenka. “Representing Gavrilo Princip: Tourism, politics and alternative engagements with the memory of the Sarajevo assassination in post-war Bosnia- Herzegovina”. Traditiones: zbornik Inštituta za slovensko narodopisje 2018, 47(1): 169–191. https://ojs.zrc-sazu.si/traditiones/issue/view/615, doi: 10.3986/Traditio2018470109.

Hofman, Ana, Bartulović, Alenka, Kovačič, Mojca, Petrović, Tanja, Pogačar, Martin. “Afektivni obrat: koncepti, obeti, omejitve.” (Affective turn: concepts, promises, limitations). Glasnik Slovenskega etnološkega društva 2020, 60(1): 56–67.

Hofman, Ana. “’We are the partisans of our time’: antifascism and post-Yugoslav singing memory activism”. Popular music and society 2021, 44 (2): 157–174. Music and the politics of memory: resounding antifascism across borders; https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/03007766.2020.1820782, DOI: 10.1080/03007766.2020.1820782.

Hofman, Ana. “Disobedient: activist choirs, radical amateurism, and the politics of the past after Yugoslavia”. Ethnomusicology 64 (1): 2020, 89–109. https://www.jstor.org/stable/10.5406/ethnomusicology.64.1.0089

Hofman, Ana. “Glasba, aktivizem in samoorganizacija na primeru ‘begunske krize’”. [Music, activism and self-organization on the example of “refugee crisis”] In: Pettan, Svanibor (ed.). Glasba in etnične manjšine: (trans)kulturna dinamika v Sloveniji po letu 1991 [Music and ethnic minorities: (trans)cultural dynamics in Slovenia after the year 1991]. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2021, 209–224. https://e-knjige.ff.uni-lj.si/znanstvena-zalozba/catalog/view/293/428/6517-1.

Hofman, Ana. “Introduction to music and the politics of memory: resounding antifascism across borders”. A special issue of Popular music and society Volume 44 (2): 2021, (with Spinetti, Federico, and Monika Schoop). https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/03007766.2020.1820780, DOI: 10.1080/03007766.2020.1820780.

Hofman, Ana. “Music labor, class, and socialist entrepreneurship: Yugoslav self-management revisited”. In: Beard, Danijela Š. and Ljerka V.Rasmussen (eds). Made in Yugoslavia: Studies in popular music. New York, London: Routledge, 2020, 206–217.

Hofman, Ana. “New sincerity and radical idealism in post-Yugoslav memory practices”. In: Pušnik Maruša and Oto Luthar (eds). The media of memory. Paderborn: F. Schöningh, 2020, 181–193.https://www.schoeningh.de/view/book/edcoll/9783657704477/BP000020.xml, DOI: 10.30965/9783657704477_010.

Hofman, Ana. “the romance with affect: sonic politics in a time of political exhaustion”. Culture, theory & critique 2020, 61(2–3): 303–318, https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/14735784.2020.1848603?journalCode=rctc20, DOI: 10.1080/14735784.2020.1848603.

Kovačič, Mojca. “Kako naj zveni mesto?: religijski in ulični zvoki Ljubljane med zakonodajo in človeškim izkustvom”.Etnolog: glasnik Slovenskega etnografskega muzeja 2018, 28/79, 123–140.

Kovačič, Mojca. “’Kje se kaj začne in kje se kaj neha?’: različni pogledi na manjšinsko etničnost skozi glasbo in ples”. In: Pettan, Svanibor (ed.). Glasba in etnične manjšine: (trans)kulturna dinamika v Sloveniji po letu 1991[Music and ethnic minorities: (trans)cultural dynamics in Slovenia after the year 1991]. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2021, 43–63.

Kovačič, Mojca. “Creating atmospheric coherence through commemorative rituals, singing partisan songs, and rehearsed affect”. Narodna umjetnost: hrvatski časopis za etnologiju i folkloristiku 2021, 58(2): 69–87.

Kovačič, Mojca. “EducOpera in Slovenia: compretence and artistic approach through the creation of opera by youngsters and for youngsters”. In: Kovačič, Mojca (ed.), et al. EducOpera: an education to opera as a method of reducing early school leaving. Massy: Opéra de Massy, 2019, 86–97.

Kovačič, Mojca. “Identifications through musical expressions of Africanness in Slovenia = Identifikacije skozi glasbeno izražanje afriškosti v Sloveniji”. Muzikološki zbornik 2019, 55(2): 65–78.

Kovačič, Mojca. “Rastemo z opero: neformalno glasbeno izobraževanje mladostnikov in razvoj kompetenc”. In: Rotar Pance, Branka (ed.). Mostovi med formalnim in neformalnim glasbenim izobraževanjem: tematska številka = thematic issue. Ljubljana: Akademija za glasbo, Oddelek za glasbeno pedagogiko, 2019, 31, 133–144.

Muršič, Rajko. “Amisimíes sti diamórfõsi tis tautótitas kai tis eterótitas apó tin optikí tis pop kultúras: orisména paradigmata apó tin prõin Jugoslavija”. In: Nitsiakos, Vasiles G. (ed.). Ta pollapla synora enos metavallomenoj kosmoj: theoretikés prosengiseis kai ethnografikés dokimés sti Notioanatolikí Európi. Atene: Kritiki, 2018, 123–139.

Muršič, Rajko. “Odsotnost živega doživljanja glasbe in vzpon brezumja”. In: Odzven: spletna revija o glasbi. Ljubljana: SIGIC – Slovenski glasbenoinformacijski center, 2021, http://www.sigic.si/odsotnost-zivega-dozivljanja-glasbe-in-vzpon-brezumja.html.

Muršič, Rajko. “Samoniklost glasbene zvedavosti: mariborska izkušnja”. In: Bremec, Gojko (ed.), Bogataj, Boris (ed.). Zgodba o KLG: [zbornik]. Kranj: Layerjeva založba, 2020, 126–129.

Petrović, Tanja, Hofman, Ana. “Rethinking class in socialist Yugoslavia : labor, body, and moral economy”. In: Jelača, Dijana (ur.). The Cultural Life of Capitalism in Yugoslavia : (post)socialism and its Other. Basingstoke: Palgrave Macmillan. 2017, 61–80, ilustr., doi: 10.1007/978-3-319-47482-3_4.

Petrović, Tanja. “Rokeri s Moravu and the politics of parody in socialist Yugoslavia”. In: Kozorog, Miha, Muršič, Rajko (eds.). Sounds of attraction: Yugoslav and post-Yugoslav popular music. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete. 2017, 99–113.

Petrović, Tanja. “Zašto je nostalgija važna?: emocije i politička subjektivnost posle socijalizma”. In: Molvarec, Lana, Pišković, Tatjana (eds.). Emocije u hrvatskome jeziku, književnosti i kulturi: zbornik radova 48. seminara Zagrebačke slavističke škole. Zagreb: Filozofski fakultet: Zagrebačka slavistička škola. 2020, 129–142.

Pettan, Svanibor (ed.), Titon, Jeff Todd (ed.). An Oxford handbook of applied ethnomusicology. Vol. 1, Theory, method, sustainability, and conflict. New York: Oxford University Press, 2019.

Pettan, Svanibor (ed.), Titon, Jeff Todd (ed.). An Oxford handbook of applied ethnomusicology. Vol. 2, De-colonization, heritage, and advocacy. New York: Oxford University Press, 2019.

Pettan, Svanibor (ed.), Titon, Jeff Todd (ed.). An Oxford handbook of applied ethnomusicology. Vol. 3, Public ethnomusicology, education, archives, and commerce. New York: Oxford University Press, 2019.

Pettan, Svanibor (ed.). Glasba in etnične manjšine: (trans)kulturna dinamika v Sloveniji po letu 1991 [Music and ethnic minorities: (trans)cultural dynamics in Slovenia after the year 1991]. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2021. https://e-knjige.ff.uni-lj.si/znanstvena-zalozba/catalog/view/293/428/6514-1, DOI: 10.4312/9789610604624.

Pettan, Svanibor, Kalinga Dona, Lasanthi Manaranjanie. “Ethnomusicology of the individual: Vishnuchittan Balaji between tradition and innovativeness [Etnomuzikologija posameznika: Vishnuchittan Balaji med tradicijo in inovativnostjo”]. Muzikološki zbornik 2018, 54(1): 107–122. http://muzikologija.ff.uni-lj.si/publikacije/muzikoloski-zbornik/.

Pettan, Svanibor. “Applied ethnomusicology in the global arena”. In: Pettan, Svanibor (ed.), TITON, Jeff Todd (ed.). An Oxford handbook of applied ethnomusicology. Vol. 1, Theory, method, sustainability, and conflict. New York: Oxford University Press, 2019, 30–56.

Pettan, Svanibor. “Glasba, etnične manjšine in (trans)kulturna dinamika v Sloveniji po letu 1991: raziskovalne smeri in razsežnosti”. In: Pettan, Svanibor (ed.). Glasba in etnične manjšine: (trans)kulturna dinamika v Sloveniji po letu 1991 [Music and ethnic minorities: (trans)cultural dynamics in Slovenia after the year 1991]. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2021, 7–26.

Pettan, Svanibor. “Sounds of minorities in national contexts: ten research models” [Zvoki manjšin v nacionalnih okoljih: deset raziskovalnih modelov]. Muzikološki zbornik 2019, 55(2): 41–64. https://revije.ff.uni-lj.si/MuzikoloskiZbornik/article/view/8910/8769, DOI: 10.4312/mz.55.2.41-64.

Pogačar, Martin. “Sandcastles in sound: memory and popular music on the shores of oblivion”. Continental thought & theory: a journal of intellectual freedom, December 2021, 3(3): 164–186. https://ir.canterbury.ac.nz/bitstream/handle/10092/103098/12%20Pogacar.pdf?sequence=1&isAllowed=y, doi: 10.26021/12232.

Venäläinen, Juhana, Pöllänen, Sonja, Muršič, Rajko. “The street”. In: Schulze, Holger (ed.). The Bloomsbury handbook of the anthropology of sound. New York [etc.]: Bloomsbury Academic, 2021. 225–239. DOI: 10.5040/9781501335402.ch-016.